ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ขอส่งประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะำม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่