ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๔


งานส่งกำลังบำรุง


 48

   พ.ต.ท.ณัฏฐ์  ฉันติกุล

     ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๔

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๙๙๙๑๗๑๖


 47

   ร.ต.อ.พิสัน  คงมา

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๔

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๒๑๕๒๒๕๖

     รับผิดชอบ ————————————-


46

   ร.ต.ต.มานะ  บางทวี

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๔

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๖๐๕๘๘๒๑

     รับผิดชอบ ————————————-


 45

   ร.ต.ต.อิทธิศักดิ์  มูลงาม

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๔

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๖๐๔๓๔๘๔

     รับผิดชอบ ————————————-


 0000000

   ด.ต.ไพศาล  อินมี

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๐๔๐๐๓๘๙

     รับผิดชอบ ————————————-


41

   ส.ต.ต.เจฎบดินทร์  อ้ายจุ้ม

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๘-๔๑๙๗๔๕๑

     รับผิดชอบ ————————————-


 49

   ส.ต.ต.นพพร  พลแย้ม

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๙-๓๒๐๗๒๘๒

     รับผิดชอบ ————————————-


 44

   ส.ต.ต.สุรนาถ  มณีนก

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๓-๙๕๗๙๕๓๘

     รับผิดชอบ ————————————-


 

 42

   ส.ต.ต.ทักษิณ  กาวินำ

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๔-๔๕๒๓๘๗๕

     รับผิดชอบ ————————————-