ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๗


คดีวินัย


 75

   พ.ต.ท.เศกศักดิ์  วรรธนัง

     ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๗

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๕-๖๑๔๒๖๓๕


 72

   ร.ต.ท.หญิง จิตรลดา  เฉลิมนนท์

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๗

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๐-๗๑๐๕๕๘๘

     รับผิดชอบ ————————————-


 73

   ร.ต.ท.หญิง ลลิตตา  ปันดิษฐ์

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๗

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร :

     รับผิดชอบ ————————————-


 76

   ส.ต.อ.ธนวัฒน์  คำผา

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๖๕๗๘๔๘๕

     รับผิดชอบ ————————————-


  71

   ส.ต.ต.รัฐกฤษฏิ์  น้อยกลัด

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๒-๗๔๕๒๗๗๕

     รับผิดชอบ ————————————-