ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

สายการบังคับบัญชาพล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ตาก
 

พ.ต.อ.อัมพล  วงศ์ใหญ่
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

 


พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

 


 

พ.ต.อ.เศวก โพนทัน
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก