ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๓


แผนงาน/ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด/AEC 33

   ร.ต.อ.วาสนา สิทธิวงศ์

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๓

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๘-๒๒๖๑๒๓๕

     รับผิดชอบ ————————————-
 31

   ด.ต.วิฑูรย์  สายรัศมี

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๙-๔๓๙๖๓๙๕

     รับผิดชอบ ————————————-


 38

   ด.ต.หญิงปริญาภรณ์  อินทร์ต๊ะกอง

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๘-๗๕๐๙๔๙๒

     รับผิดชอบ ————————————-


 37

   จ.ส.ต.เอกกลักษณ์  น้ำหล่าย

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๐-๗๙๑๐๐๓๑

     รับผิดชอบ ————————————-