ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๖


การเงิน


  65

   พ.ต.ท.สุรศักดิ์  มีไมตรีจิตต์

     ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๖

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๕-๗๓๔๒๔๙๐


 64

   ร.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์  อุตมัง

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๖

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๙๒๔๗๒๑๓

     รับผิดชอบ ————————————-


 67

   ร.ต.ท.หญิง นุสรา ณ คำปัน อังฮีเลส

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๖

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๓-๑๓๑๒๗๒๖

     รับผิดชอบ ————————————-


 62

   ด.ต.วิศณุ  เปียงแก้ว

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๘-๗๗๖๙๗๘๑

     รับผิดชอบ ————————————-


 68

   ด.ต.สมชาย  ใจหนุน

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๔๔๙๒๗๕๗

     รับผิดชอบ ————————————-


 61

   ด.ต.หญิง สุมาลี  ภิญญาคง

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๕-๘๒๔๐๓๙๙

     รับผิดชอบ ————————————-


 63

   ส.ต.ต.กิตติพงษ์  หนองหลิ่ง

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๑-๘๓๙๓๘๑๗

     รับผิดชอบ ————————————-