ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๖


การเงิน


  65

   พ.ต.ท.สุรศักดิ์  มีไมตรีจิตต์

     ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๖

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๕-๗๓๔๒๔๙๐

 68

   ด.ต.สมชาย  ใจหนุน

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๔๔๙๒๗๕๗

     รับผิดชอบ ————————————-


 61

   ด.ต.หญิง สุมาลี  ภิญญาคง

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๕-๘๒๔๐๓๙๙

     รับผิดชอบ ————————————-