ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

ที่อยู่ 226 ถนนพลโยธิน ตำบลน้ำรึม

อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

โทรศัพท์กลาง 0-5551-1353 โทรสาร 0-5551-2631

**กดที่ชื่อ เพื่อโทรผ่านโทรศัพท์มือถือ**

ตำแหน่ง ยศ - ชื่อ - สกุล
ผบก. ภ.จว.ตาก พล.ต.ต. จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์
รอง ผบก. ภ.จว.ตาก พ.ต.อ. อดิศร อินสด
รอง ผบก. ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาล
รอง ผบก. ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์
รอง ผบก. ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข
รอง ผบก. ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์
รอง ผบก. ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร
นว. (สบ1) ร.ต.อ.อรรถวิทย์ สุขทัศน์
ฝ่ายอำนวยการ
ผกก. พ.ต.อ.พิทักษ์ เชียงทอง
รอง ผกก. พ.ต.ท.ศักดา เบญพาด
รอง ผกก. พ.ต.ท.อำนวย หาญอินทร์
สว.ฝอ.1(กพ.) พ.ต.ต.หญิง นิภาพรรณ เนียมจุ้ย
สว.ฝอ.2(การข่าว) พ.ต.ต.วัจนะ จิตร์กล้า
สว.ฝอ.3(นผ.) พ.ต.ต.บุญธรรม จันทร์บุญ
สว.ฝอ.4(กบ.) พ.ต.ท.ณัฎฐ์ ฉันติกุล
สว.ฝอ.5(เทคโนฯ) พ.ต.ท.พายัพ ภิญโญยิ่ง
สว.ฝอ.6(กง.) พ.ต.ท.สุรศักดิ์ มีไมตรีจิตต์
สว.ฝอ.7(วินัย) พ.ต.ต.เศกศักดิ์ วรรธนัง
กก.สส
ผกก. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา
รอง ผกก. พ.ต.ท.เจษฎา ท่าโพธิ์
รอง ผกก. พ.ต.ท.การุญ วงศ์จันทรมณี
สว. พ.ต.ต.หาญศักดิ์ ม่านตา
สว. พ.ต.ต.เชาว์ฤทธิ์ สวยสม
สว. พ.ต.ต.เสถียร แก้วเรียง
สว. พ.ต.ต.บุญฤทธิ์ หลอมทอง
กลุ่มงานสอบสวน
ผกก.สอบสวน พ.ต.อ.พชร คำมาเมือง
ผกก.สอบสวน พ.ต.อ.ปัญญา พวงมาลัย
สภ.เมืองตาก
ผกก. พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
รอง ผกก. (ป) พ.ต.ท.วสันต์ ปุ้ยฮะ
รอง ผกก. (สส) พ.ต.ท.สุขวัฒน์ เพ่งพินิจ
รอง ผกก. (สอบสวน) พ.ต.ท.มนู ธุวะคำ
รอง ผกก. (สอบสวน) พ.ต.ท.ภีมะพงศ์ มัดจุ
สว. (สอบสวน) พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ เกิดแสง
สวป. พ.ต.ท.เจษฎา ท่าโพธิ์
สวป. พ.ต.ต.นครา รุ่งวรรณ
สวป. พ.ต.ต.เสน่ห์ แย้มทับ
สวป. ว่าที่ พ.ต.ต.ศุภฤกษ์ อิ่มเอิบ
สว.อก. พ.ต.ท.บุญธรรม สังวร
สว.จร. พ.ต.ท.ธนานพ นิ่มสุวรรณ
สว.สส. พ.ต.ท.ยศวัจน์ บงบุตร
สภ.แม่สอด
ผกก. พ.ต.อ.จำแรง สุดใจ
รอง ผกก. (ป) พ.ต.ท.เทพบดินทร์ โพธิศาสตร์
รอง ผกก. (สส) พ.ต.ท. ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์
รอง ผกก. (สอบสวน) พ.ต.ท.โฆษิต เฮงจำรัส
รอง ผกก. (สอบสวน) พ.ต.ท.ธนพล ชูทอง
สว. (สอบสวน) พ.ต.ท.ชาญวิทย์ สำแดงเดช
สว.อก. พ.ต.ท.ชาญชัย วีระ
สว.สส. พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์ พันยุทธพงศ์
สวป. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู
สวป. พ.ต.ต.อัศนันท์ ใจวุฒิ
สวป. พ.ต.ต.ยุทธนัน จันทร์เนตร
สวป. พ.ต.ต.สายชล แสนสุข
สว.สส. พ.ต.ต.นิติรัฐ สังข์คำ
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ทรงวัฒน์ คันทะมูล
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.พงศกร ธนะวัง
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.สมศักดิ์ เกตุสาคร
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ธีรวัฒน์ หมู่พยัคฆ์
สภ.บ้านตาก
ผกก. พ.ต.อ.ศิริพงศ์ ศรีทัน
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.มนตรี จิตรสิริบูรณ์
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.ประเสริฐ จันทร์เจริญ
สวป. พ.ต.ต.ฉัตรชัย สุทธนะ
สวป. พ.ต.ต.อิทธ์ฉัตรชัย เรืองชัยศิวเวท
สว.สส. พ.ต.ท.สุวิทย์ พิมแสง
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.อดุลย์ รวมชัย
สภ.ท่าสองยาง
ผกก. พ.ต.อ.วิรัติ พ่วงอินทร์
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.สุพจน์ นวรัตนารมย์
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.ณัฐจ์ปกรณ์ วราสินธุ์
รอง.ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.สุชาติ คงศรี
สวป. พ.ต.ท.สุชาติ ธรรมรังษี
สวป. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์ ไชยสาร
สว.อก. พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ ก่อพาราภิรมย์
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.ณว์พรรณ์ เทียมฉันธ์
สว.สส. พ.ต.ต.นคร วงษ์วิทยา
สภ.แม่ท้อ
ผกก. พ.ต.อ.กฤชกนก ด่านอุดม
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.ทวี ภุมมาพันธ์
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.พินัย ชูแก้ว
รอง.ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.สุธีร์ พิมสาร
สวป. พ.ต.ต.จิรวัฒน์ อยู่สนิท
สว.สส. พ.ต.ท.วิสุทธิ์ ภิมาลย์
สว.อก. พ.ต.ท.พลกฤษณ์ พึ่งจิตต์
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.อิศรา เรือนอินทร์
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.สิทธิชัย ปัญญาสงค์
สภ.แม่เมย
สว. พ.ต.ต.นิคสัน แสนเตปิน
สภ.แม่ระมาด
ผกก. พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุวัฒนะ
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.ศุภกร พิพัฒน์พิมพา
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.ลิขิตพงศ์ ศรีนาราง
รอง.ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.ธนภัทร เพ็ญธิยะ
สวป. พ.ต.ท.สุทัศน์ คำถาเครือ
สว.สส. พ.ต.ท.สงกรานต์ ป้องปก
สวป. พ.ต.ต.วัฒนะ คงตาล
สว.อก. พ.ต.ต.กลาง บางทับ
สภ.แม่สลิด
สว.สภ. พ.ต.ต.ประกิจ มีคำ
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.นิมิต ฮวบน้อย
สภ.วังเจ้า
ผกก. พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.กิตติพันธ์ เดชสุนทรวัฒน์
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.สิทธิชัย ยิ้มยวน
รอง.ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.นฤมิตร ศิลปศรแก้ว
รอง.ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.อภิเดช ตาบุญถึง
สวป. พ.ต.ท.สมคิตร์ โพธิษา
สว.สส. พ.ต.ท.สุดเขต สมัครเขตรการ
สว.อก. พ.ต.ท.ณตศพงษ์ ไมตรี
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.มนูญ ม่วงมิตร
สภ.วังประจบ
ผกก. พ.ต.อ.วิสุทธิ์ คล้ายแสง
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.สุทธิชัย พัฒน์ทอง
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.โชคชัย ชูแสง
สวป. พ.ต.ท.ชัยยศ ธนะจิตต์
สว.สส. พ.ต.ท.สามารถ สังข์สุวรรณ
สว.อก. พ.ต.ท.ศักดิ์ณรงค์ แสงพิฑูร
สว.(สอบสวน) ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ เล็กสุทธิ์
สภ.สามเงา
ผกก. พ.ต.อ.สุทัศน์ ตุ่นทิม
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.ณัฐพล บุบผะศิริ
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.ไชยา ขาวแม้นจันทร์
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.จิรศักดิ์ ศรีธรรม
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.สุรัตน์ นิจสินธ์
สวป. พ.ต.ต.พงษ์สันต์ ประสิทธิ์วิเศษ
สว.สส. พ.ต.ท.บุญยัง ญาวิลาศ
สว.อก. พ.ต.ท.คำจอน ศรีเที่ยง
สภ.อุ้มผาง
ผกก. พ.ต.อ.สัญญา ปรียางกูร
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.กฤชวระพัชร ศรีสด
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.ณัฐวัตร ธรรมนิมิต
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.สมัคร ธรรมราช
สวป. พ.ต.ท.อำนาจ คุณยศยิ่ง
สว.สส. พ.ต.ต.ธนากร ตรงต่อกิจ
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.หลักชัย ศรีธรรม
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ณรงค์ธรรม พันธุ์พฤกษ์
สว.อก. พ.ต.ท.จำลอง จันทร์งิ้ว
สภ.พะวอ
ผกก. พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.กุลวิช หลวงวรรณา
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.ธีระพงศ์ ผลนาค
รอง ผกก.(สอบสวน)(หน.) พ.ต.ท.วริทธ์ ชุ่มเย็น
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.รักชาติ อ่ำเอี่ยม
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ธวัชชัย สิทธิเวช
สวป. พ.ต.ท.ธเนศร์ เนียมณรงค์
สว.สส. พ.ต.ท.ศรายุทธ คงทอง
สว.อก. พ.ต.ท.วีระพงษ์ นุ่มน้อย
สภ.พบพระ
ผกก. พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี
รอง ผกก.(ป.) พ.ต.ท.ปราโมทย์ สุขนาคกิจ
รอง ผกก.(สอบสวน)(หน.) พ.ต.ท.ชัยวิวัฒน์ วัฒน์ธนะคำรน
รอง ผกก.(สส.) พ.ต.ท.ปพน โสพัฒน์
รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.เต็ง บุญส่ง
สวป. พ.ต.ท.ปรีชา แสงมณี
สวป. พ.ต.ท.นวพล คราวิชิตกุล
พงส.ฯ พ.ต.ต.เรวัช ณ ลำพูน
สว.สส. พ.ต.ต.กำพล ไม้สนธิ์
สว.อก. พ.ต.ท.มนูญ แก้วพันเดิม
สภ.หนองบัวเหนือ
สว.สภ. พ.ต.ท.เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร
สว.(สอบสวน) พ.ต.ท.พฤทธิ์ ศรีวิชัย
สภ.ยกกระบัตร
สว.สภ. พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์
สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ชัยรัตน์ น่านกาศ