ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดตาก และ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดตาก


อื่นๆ