ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วิสัยทัศน์


S__5677103
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่มีมาตรฐานสากล”

นโยบายการบริหารราชการ

(1.) การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้ภารกิจถวายความปลอดภัยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด/รณรงค์ เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก/ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ/ส่งเสริมโครงการในพระราชดำริ

 

(2.) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
พัฒนาระบบงานด้านการข่าว/พัฒนาขีดความสามารถชุดปฏิบัติการพิเศษ/กำหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์/การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้/การแก้ปัญหาจราจร

 

(3.) การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
มุ่งเน้นป้องกันอาชญากรรม/การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม/พัฒนาศักยภาพบุคคลากร/จัดทำฐานข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวน/จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหายและศพนิรนาม/ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

 

(4.) การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ
มุ่งเน้นปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลำเลียง/ดำเนินมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน/จัดระบบเร่งรัดสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับ/ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศ/ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

 

(5.) การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
ปรับรื้อระบบงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล/พัฒนาศักยภาพตำรวจ/จัดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็วสะดวก โปราใส เป็นธรรม

 

(6.) การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญกำลังใจตำรวจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจให้มีความสุข/ปรับปรุงสวัสดิการ/จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ/ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือตำรวจ