ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๑


ธุรการและกำลังพล


 114

   พ.ต.ต.หญิง นิภาพรรณ  เนียมจุ้ย

     ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๑

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๕-๔๘๔๘๑๓๑


 17

   ร.ต.อ.หญิง ปุญญาพร  จักภิละ

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๑

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๘-๒๘๒๕๙๘๙

     รับผิดชอบ ————————————-


 11

   ร.ต.ท.หญิง พัชรี  บุพันธ์

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๑

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร :

     รับผิดชอบ ————————————-


 18

   ร.ต.ต.หญิง สมพร  บัวดี

     ตำแหน่ง รองสารวัตร(ป) สภ.เมืองตาก ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ตาก

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๔-๕๒๕๑๕๖๑

     รับผิดชอบ ————————————-


 16

   ร.ต.ต.หญิง พิชชนันท์  ทองเต็ม

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๑

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๕-๑๔๓๔๘๔๘

     รับผิดชอบ ————————————-


 113

   ด.ต.คณพศ  โชตณุพงศ์

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๗๔๐๘๙๖๕

     รับผิดชอบ ————————————-


 14

   ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ  มารุตวงศ์

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๐๖๒๐๓๒๕

     รับผิดชอบ ————————————-


 19

   ส.ต.ท.เศรษฐพงษ์  ใจแก้วทิ

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๕-๖๓๔๑๔๒๕

     รับผิดชอบ ————————————-


  111

   ส.ต.ต.ธนาตย์  แตงอ่อน

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๖-๙๐๖๒๕๓๖

     รับผิดชอบ ————————————-


 13

   ส.ต.ต.ธนชัย  เชื้อสายอินทร์

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร :

     รับผิดชอบ ————————————-


 15

   ส.ต.ต.วรวรรธน์  มูลละ

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร :๐๙๗-๙๒๐๖๙๖๕

     รับผิดชอบ ————————————-