ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๓


แผนงาน/ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด/AEC


 30

   พ.ต.ต.บุญธรรม จันทร์บุญ

     ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๓

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๘๘๒๖๑


 33

   ร.ต.อ.วาสนา สิทธิวงศ์

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๓

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๘-๒๒๖๑๒๓๕

     รับผิดชอบ ————————————-


 301

   ร.ต.ท.ภานุวัฒน์ ศิริพันธุ์

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๓

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๕-๗๒๔๑๓๖๕

     รับผิดชอบ ————————————-


 39

   ร.ต.ท.จีระศักดิ์  ลอดคุ้ม

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๓

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร :๐๘๐-๘๓๐๒๙๙๘

     รับผิดชอบ ————————————-


 31

   ด.ต.วิฑูรย์  สายรัศมี

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๙-๔๓๙๖๓๙๕

     รับผิดชอบ ————————————-


 38

   ด.ต.หญิงปริญาภรณ์  อินทร์ต๊ะกอง

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๘-๗๕๐๙๔๙๒

     รับผิดชอบ ————————————-


 37

   จ.ส.ต.เอกกลักษณ์  น้ำหล่าย

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๐-๗๙๑๐๐๓๑

     รับผิดชอบ ————————————-


 32

   ส.ต.ท.ชาติเชื้อ  นุชเนื่อง

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๔-๔๙๕๕๕๓๗

     รับผิดชอบ ————————————-


 35

   ส.ต.ต.นพดล  แป้นตระกูล

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๘-๗๕๐๑๕๙๓

     รับผิดชอบ ————————————-


 34

   ส.ต.ต.ปราโมทย์  ชุมเสน

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๖-๗๖๓๔๑๖๑

     รับผิดชอบ ————————————-


 36

   ส.ต.ต.อุกฤษณ์  ทองสุข

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๗-๑๑๒๘๕๙๔

     รับผิดชอบ ————————————-