ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


1232123123

^

 [[ คลิก ]]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จึงได้มีนโยบายให้ กองบัญชาการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ของ ข้าราชการตำรวจ จัดทำคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยา บรรณของตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ

๑. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วย หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

๒. ตระหนักถึงปัญหาเชิงจริยธรรมและเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์ เชิงจริยธรรม จารีต ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชาติ

๓. มีความสำนึกในความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รับใช้ประชาชนมีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

๔. ยึดมั่นในสถาบันชาติเชิดชูศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

๕. ร่วมมือร่วมใจกันนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ ไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปถ่ายทอด หรือสอดแทรกในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ หรือการฝึก อบรมในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

QR Code for ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 17 มิถุนายน เวลา 15:13 น.

อื่นๆ